Aittokylän Metsästysseura ry:n
SÄÄNNÖT
1 § YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, PERUSTAMISAIKA, KIELI, JÄSENLIITTO JA -PIIRI
Yhdistyksen nimi: Aittokylän Metsästysseura r.y.  Kotipaikka: Puolangan kunta, Oulun läänissä.
Yhdistys on perustettu tammikuun 18. päivänä 1977 ja siitä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura.
Seuran kieli on suomen kieli. Seura on Puolangan Riistanhoitoyhdistys ry:n ja Kainuun Riistanhoitopiiri ry:n (nyk. Riistakeskus Kainuulla ei ole jäsenyhdistyksiä) jäsen.
Yhdistyksen ja piirin (huom.) jäsenenä seura noudattaa yhdistyksen ja piirin (huom.) sääntöjä ja määräyksiä.

2 § SEURAN TARKOITUS
Seuran tarkoituksena on harjoittaa 1) järkiperäistä metsästystä; 2) riistanhoito- ja luonnonsuojelutoimintaa; 3) kenneltoimintaa.
3 § SEURAN TOIMINNAN MUODOT
Tarkoitustaan seura toteuttaa 1) hankkimalla käyttöönsä metsästys- ja riistanhoitoalueita; 2) suorittamalla riistanhoitotöitä; 3) valvomalla metsästys- ja riistanhoitoalueillaan tapahtuvaa metsästystä; 4) seuraamalla toimialueensa riistatilannetta; 5) huolehtimalla luonnonsuojeluun liittyvistä käytännön toimista; 6) kouluttamalla jäseniään; 7) edistämällä metsästyskoiratoimintaa.
4 § SEURAN JÄSENET
Seuran varsinaiseksi tai koejäseneksi seuran kokous voi hyväksyä hallituksen esityksestä henkilön, joka sitoutuu noudattamaan seuran ja Puolangan Riistanhoitoyhdistys ry:n sekä Kainuun Riistanhoitopiiri ry:n sääntöjä ja määräyksiä. Koejäsenyys kestää enintään kaksi (2) vuotta, minkä ajan kuluessa seuran kokouksen on päätettävä koejäsenen hyväksymisestä varsinaiseksi jäseneksi tai hylkäämisestä. Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä seuran kokouksen päätöksellä kutsua henkilö, joka on erittäin huomattavasti edistänyt seuran toimintaa. Kunniapuheenjohtajan ja kunniajäsenen arvo on elinikäinen. Kannattavaksi henkilöjäseneksi seuran kokous voi hyväksyä yksityisen henkilön ja kannattavaksi yhteisöjäseneksi oikeuskelpoisen yhteisön, joka tukee seuran toimintaa suorittamalla vuotuisen tai kertakaikkisen kannattajajäsenmaksun. Kannattavalla henkilö- ja yhteisöjäsenellä on puheoikeus, mutta ei äänioikeutta seuran kokouksissa.
5 § JÄSENEN VELVOITTEET JA MAKSUT
Jäsen on velvollinen noudattamaan metsästystä harjoittaessaan ja muussa toiminnassaan seuran sääntöjä ja päätöksiä sekä suorittamaan seuraan liittymismaksun ja elokuun loppuun mennessä vuotuisen jäsenmaksun, joiden suuruuden seuran talvikokous vuosittain määrää. Koejäseneltä ei peritä liittymismaksua, eikä hänellä ole äänioikeutta. Muutoin koejäsenellä on samat oikeudet ja velvollisuudet kuin varsinaisella jäsenellä paitsi, että koejäsen voi metsästää ainoastaan varsinaisen jäsenen valvonnassa ja että koejäsenen hirvieläinjahtiin osallistumisesta päättää seuran hallitus. Maanomistaja, joka metsästysvuokrasopimuksella vastikkeetta luovuttaa seuralle omistamansa kooltaan vähintään sata (100) hehtaaria käsittävän tilan kaikilla metsästysoikeuksilla, vapautetaan jäsenmaksusta niin kauan kuin tällainen vuokrasopimus on voimassa. Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsen ovat vapautetut jäsenmaksusta ja toimintavelvoitteista. Kannattavilta henkilö- ja yhteisöjäseniltä ei peritä liittymismaksua, eikä heillä ole toimintavelvoitteita.  Seuran talvikokous määrää vuosittain yksityisten henkilöiden ja yhteisöjen kannattajajäsenmaksun.
Toiminta- ja ilmoitusvelvoite
Jäsen on velvollinen 1) suorittamaan riistanhoitotyötä tai talkootyötä tai osallistumaan seuran järjestelyihin ja kokouksiin seuran talvikokouksen vuosittain vahvistaman määrän verran ja pitämään luetteloa kaikista suorittamistaan riistanhoitotoimenpiteistä sekä pyytämästään riistasta sekä; 2) tekemään näistä vuosittain ilmoituksen seuran hallitukselle tai riistahoitotoimikunnalle.
6 § SEURASTA EROAMINEN
Jäsenellä on oikeus milloin tahansa erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti seuran hallitukselle tai sen puheenjohtajalle. Jäsen voi myös erota ilmoittamalla siitä seuran kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.
7 § SEURASTA EROTTAMINEN
Seuran kokous voi erottaa jäsenen, joka 1) laiminlyö näissä säännöissä mainittujen maksujen suorittamisen; 2) toimii seuran sääntöjen tai hyvien metsästäjätapojen vastaisesti; 3) rikkoo metsästystä koskevia lakeja, asetuksia tai määräyksiä tai 4) toimii seuran tarkoitusperien vastaisesti.
Ennen päätöksentekoa on asianomaiselle jäsenelle varattava tilaisuus selityksen antamiseen asiassa, jollei erottamisen syynä ole näissä säännöissä mainittujen maksujen maksamatta jättäminen. Erotetulla jäsenellä on oikeus vedota seuran seuraavaan kokoukseen. Vetoomus on annettava tiedoksi kirjallisesti seuran hallitukselle kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa kirjallisen erottamispäätöksen postituspäivästä po. päivää lukuun ottamatta. Ellei vetoomusta esitetä edellä mainitussa järjestyksessä, tulee erottamispäätös voimaan heti määräajan päätyttyä. Muussa tapauksessa jäsen katsotaan erotetuksi vasta sitten, kun seuran seuraava kokous on vahvistanut erottamispäätöksen. Eroava tai erotettu jäsen on velvollinen suorittamaan ennen jäsensuhteensa lakkaamista hänelle kuuluvat maksut eikä hänellä ole oikeutta saada mitään seuran kiinteästä tai irtaimesta omaisuudesta.

8 § SEURAN VARSINAISET JA YLIMÄÄRÄISET KOKOUKSET
Seura pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta, joista talvikokous pidetään tammikuussa ja kesäkokous kesä- syyskuussa. Kokouksen paikan ja tarkemman ajan määrää hallitus. Kutsu varsinaiseen ja ylimääräiseen seuran kokoukseen on saatettava jäsenten tietoon vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokouksesta 1) sanomalehti-ilmoituksella seuran varsinaisen kokouksen määräämässä lehdessä tai 2) kirjallisella ilmoituksella jäsenille tai 3) seuran viralliseen ilmoitustauluun kiinnitetyllä ilmoituksella.
9 § TALVIKOKOUSASIAT
Talvikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1)      
Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa;
2)      
Todetaan kokouksen laillisuus;
3)      
Hyväksytään työjärjestys;
4)      
Esitetään seuran toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien (nyk. toiminnantarkastajien) lausuntoedelliseltä vuodelta ja päätetään tilien hyväksymisestä ja tilinpäätöksen vahvistamisesta;
5)      
Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille;
6)      
Toimitetaan hallituksen puheenjohtajan vaali;
7)      
Toimitetaan hallituksen jäsenten vaali erovuoroisten tilalle;
8)      
Toimitetaan kahden tilintarkastajan ( nyk. vähintään yhden toiminnantarkastajan) ja heidän henkilökohtaisten varajäsentensä vaali alkaneelle toimintavuodelle;
9)      
Vahvistetaan toiminta- ja riistanhoitosuunnitelma alkanutta toimintavuotta varten ja määrätään jäsenten toimintavelvoitteet;
10)  
Päätetään seuran liittymis- ja jäsenmaksun suuruudesta sekä kannattavien henkilö- ja yhteisöjäsenten vuotuisesta ja kertakaikkisesta kannattajajäsenmaksusta;
11)  
Vahvistetaan alkaneen vuoden tulo- ja menoarvio;
12)  
Käsitellään seuran jäsenten hyväksyminen ja mahdolliset erottamistapaukset sekä vahvistetaan jäsenen erottaminen, mikäli hän on sääntöjen 7 §:n mukaisesti vedonnut seuraavaan kokoukseen;
13)  
Valitaan seuran edustajat ja heidän varaedustajansa Puolangan Riistanhoitoyhdistys ry:n hallitukseen ja Kainuun Riistanhoitopiiri ry:n piirikokoukseen ( nyk. Riistakeskus Kainuulla ei ole tällaista kokousta eikä oikeutta aluekokouksiin ole);
14)  
Käsitellään muut hallituksen tai seuran jäsenten hallitukselle vähintään kolme viikkoa ennen talvikokousta esittämät ja kokouskutsussa mainitut asiat;
15)  
Päätetään Puolangan Riistanhoitoyhdistys ry:lle ja Kainuun Riistanhoitopiiri ry:lle (nyk. Riistakeskus Kainuu)  tehtävistä esityksistä;
16)  
Keskustellaan muista mahdollisesti esille tulevista asioista, joista ei kuitenkaan voida tehdä päätöstä.
10 § KESÄKOKOUSASIAT
Kesäkokouksessa päätetään
1)      
seuran metsästysjärjestelyistä;
2)      
käsitellään talvikokouksen 12 §:n mukaiset jäsenten hyväksymiset, erottamiset ja erottamisen vahvistukset;
3)      
valitaan hirviseurueen johtaja;
4)      
päätökset muista kokouskutsussa mainituista asioista.
11 § SEURAN YLIMÄÄRÄINEN KOKOUS
Seuran ylimääräinen kokous on pidettävä, kun seuran kokous niin päättää tai hallitus katsoo siihen olevan aihetta taikka vähintään yksi kymmenes osa (1/10) seuran äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten vaatii. Jälkimmäisessä tapauksessa vaatimus kokouksen pitämisestä on esitettävä kirjallisesti seuran hallitukselle. Ylimääräinen kokous on pidettävä kahden (2) kuukauden kuluessa vaatimuksen esittämisestä. Kokouskutsussa on voimassa, mitä sääntöjen 8 §:ssä on määrätty.
12 § PÖYTÄKIRJAN PITÄMINEN
Seuran, sen hallituksen, toimikuntien, jaostojen ja valiokuntien kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa. Seuran kokousten pöytäkirjat on kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoitettava sekä valittujen tarkastajien tarkastettava.
13 § SEURAN  PÄÄTÖKSENTEKOJÄRJESTYS
Seuran päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten sattuessa tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni paitsi vaaleissa arpa. Jokaisella liittymismaksun ja kokoukseen mennessä jäsenmaksunsa maksaneelle jäsenellä kannattavia jäseniä lukuun ottamatta on yksi ääni. Valtakirjalla ei saa äänestää. Sääntöjen muuttamisesta tai seuran omaisuuden pääosan luovuttamisesta koskevassa asiassa seuran päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut vähintään kolme neljäsosaa (3/4) äänestyksessä annetuista äänistä.
14 § SEURAN TILI- JA TOIMINTAVUOSI
Seuran tili- ja toimintavuori on kalenterivuosi. Hallituksen tulee luovuttaa tilit ja tilinpäätös tilintarkastajien tarkastettavaksi vähintään kolme (3) viikkoa ennen talvikokousta. Tilintarkastajien on annettava lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen talvikokousta.
15 § SEURAN HALLITUS JA SEN EROVUOROISUUS
Seuran toimintaa johtaa ja sen taloudenhoidosta sekä omaisuudesta huolehtii ja vastaa sekä seuraa edustaa talvikokouksen valitsema hallitus. Hallitukseen kuuluu yhdeksi (1) vuodeksi valittu puheenjohtaja ja kahdeksi (2) vuodeksi valitut neljä (4) jäsentä. Hallituksen jäsenistä on vuosittain erovuorossa puolet. ensimmäisellä kerralla eroaa arvan perusteella puolet hallituksen jäsenistä. Tämän jälkeen erovuoroisuus määräytyy vuoron mukaan. Jos jäsen kesken toimikauttaan estyy tehtävänsä hoitamisesta, seuran kokous valitsee hänen tilalleen jäljellä olevaksi toimikaudeksi uuden jäsenen, mikäli katsoo sen tarpeelliseksi. Hallitus valitsee jäsentensä keskuudesta varapuheenjohtajan. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, milloin nämä katsovat kokouksen tarpeelliseksi tai kun puolet hallituksen jäsenistä sitä kirjallisesti heiltä vaatii.
16 § PÄÄTÖSVALTAISUUS
Hallitus on päätösvaltainen silloin, kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja sekä puolet muista jäsenistä on saapuvilla.
17 § SEURAN NIMENKIRJOITTAJAT
Seuran nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja tai sihteeri kukin erikseen.
18 § HALLITUKSEN TEHTÄVÄT
Hallituksen tehtävänä on erityisesti
1)      
toimia seuran ylimpänä toimeenpanevana ja valvovana elimenä niin, että seuran tarkoituksen ja tavoitteiden mukaiset toiminnat toteutetaan suunnitelmien mukaisesti;
2)      
olla vastuussa seuran toiminnasta lakien ja asetusten mukaisesti;
3)      
suunnitella ja kehittää seuran kokonaistoimintaa sekä johtaa seuran toimintaa sen tarkoituksen ja tavoitteiden mukaisesti;
4)      
vahvistaa tehtäväjako keskuudessaan sekä valita tarvittavat toimikunnat, valiokunnat, jaostot ja työryhmät suorittamaan niille määrättyjä hallitukselle vastuullisia tehtäviä;
5)      
vastata seuran ulkopuolelle suuntautuvasta toiminnasta;
6)      
vastata jäsenliittojen ja piirien sääntöjen ja ohjeiden seuralle asettamista velvoitteista;
7)      
toimittaa riistanhoitoyhdistykselle pyydetyt toimintatiedot;
8)      
nimetä edustajat Puolangan Riistanhoitoyhdistys ry:n hallitukseen vuoron mukaan ja Kainuun Riistanhoitopii ry:n (nyk. Riistakeskus Kainuulla ei ole tällaista kokousta) kokoukseen, ellei talvikokous ole asiasta päättänyt;
9)      
vastata seuran kokouksen antamista velvoitteista;
10)  
pitää seuran jäsenluetteloa;
11)  
hoitaa seuran taloutta ja omaisuutta;
12)  
hoitaa seuran tiedotustoiminnasta;
13)  
esittää seuran kokoukselle hyväksyttävät tai erotettavat jäsenet;
14)  
valita sekä tarvittaessa erotta seuran toimihenkilöt;
15)  
päättää seuran ansiomerkkien ja huomionosoitusten myöntämisestä sekä tehdä esityksiä muista huomionosoituksista;
16)  
tehdä metsästysvuokra- ja muut metsästysalueiden käyttöä koskevat sopimukset sekä
17)  
 ryhtyä toimenpiteisiin, joita seuran etu vaatii.
19 § SEURAN METSÄSTYSSÄÄNNÖT JA HIRVIELÄINTEN JAHTISÄÄNNÖT
Seuran yleiset metsästyssäännöt ja hirvieläinten jahtisäännöt näihin tehtävät muutokset vahvistetaan seuran kokouksissa.
20 § SEURAN VAROJEN JA ARKISTON SIIRTO SEURAN PURKAUTUESSA
Jos seura puretaan, käytetään sen jäljelle jääneet varat viimeisen kokouksen päätöksen mukaisesti johonkin seuran toimintaa lähellä olevaan tarkoitukseen.
Seuran arkisto siirretään Suomen Metsästysmuseoyhdistys –
Jaktmuseiföreningen i Finland ry:lle (= Suomen Metsästysmuseo).
Seuran purkautumisesta on tehtävä ilmoitus yhdistysrekisteriviranomaisten lisäksi Puolangan Riistanhoitoyhdistys ry:lle  ja Kainuun Riistanhoitopiiri ry:lle (nyk. Riistakeskus Kainuulle ei ole ilmoitusvelvollisuutta).
21 § MUUTA
Muutoin noudatettakoon, mitä laissa yhdistyksistä on säädetty.